A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP MPP10 STAROGARD GDAŃSKI
BIP MPP10 STAROGARD GDAŃSKI
BIP.gov.pl

  RODO

  INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

   I JEGO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

  1) Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka, przetwarzanych w celu wykonania zadań odnoszących się do dokumentowania czynności wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz statutowych zadań przedszkola, jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 Słoneczna Kraina m os.60-lecia ONP 8 w Starogardzie Gd.

  2) Dane osobowe, o których mowa wyżej, przetwarzane są przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 Słoneczna Kraina na podstawie następujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO): -ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,-ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,- aktów wykonawczych do wyżej wskazanych ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

  3) W wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiegał będzie się o wyrażenie naszej zgody na przetwarzanie danych dziecka w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  4) Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należeć będzie:

  • promowanie działalności szkoły / przedszkola, w tym organizowanych przez placówkę imprez i uroczystości,
  • realizacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu,
  • dochodzenie roszczeń.

  5) Podanie przeze mnie Miejskiemu  Przedszkolu   nr 10 Słoneczna Kraina  danych dotyczących mnie i mojego dziecka jest prawnie określonym warunkiem koniecznym do objęcia dziecka programem zajęć szkolnych i wychowawczych.

  6) Dane osobowe dotyczące mnie i mojego dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ich Administratora, w tym profilowaniu.

  7) Przysługują mi prawa:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8) Administrator Danych przechowywał będzie moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka  przez okres wynikający z przepisów wskazanych w pkt. 2.

  9) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  10) Dane osobowe dotyczące mnie i mojego dziecka mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z MPP10 umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, agencje  ochrony osób i mienia, psycholog, terapeuta rodzinny, praktykanci, stażyści, zleceniobiorcy. Szczegółowy wykaz tych podmiotów dostępny jest u wyznaczonego w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 10 Słoneczna Kraina  Inspektora Ochrony Danych.

  11) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: 537 005 680, pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 Słoneczna Kraina m os.60-lecia ONP 8 w Starogardzie Gd., pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.jednostki@um.starogard.pl                   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Jolanta Olejnik
  Publikacja dnia: 24.11.2019
  Podpisał: Jolanta Olejnik
  Dokument z dnia: 24.11.2019
  Dokument oglądany razy: 140
MegaBIP free