A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP MPP10 STAROGARD GDAŃSKI
BIP MPP10 STAROGARD GDAŃSKI
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja Dostępności

  Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 „Słoneczna Kraina” *

  Starogard Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mpp10.starogard.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mpp10.starogard.pl

  Data publikacji strony internetowej: 2018-05-31,
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-27

   

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na dzień 01.01.2021 r. (Częściowo zgodna od 27.03.2021 r.)

   

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  • Osobą kontaktową jest: Jolanta Olejnik
  • e-mail: dyrektor@mpp10.starogard.pl
  • nr telefonu: 58 56 285 72

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   

  Skargi i odwołania

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

  W przypadku odmowy, wnoszący żądanie, może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

  Do budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 10 prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach-brak barier architektonicznych. Wejścia nie posiadają systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.;

  W budynku brak pętli indukcyjnych.

  W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub druku w powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacji głosowej na temat rozkładu pomieszczeń.

   

  Udogodnienia

  W budynku znajduje się plan pomieszczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym.

   

  Dodatkowe oświadczenia

  -------------------

  Aplikacje mobilne

  -------------------------

   

  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Jolanta Olejnik
  Publikacja dnia: 02.04.2021
  Podpisał: Jolanta Olejnik
  Dokument z dnia: 02.04.2021
  Dokument oglądany razy: 15
MegaBIP free