ZARZĄDZENIE NR 36/01/2021
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2021/2022.

1) od 01.04.2021 r. od godz. 9:00 do 16.04.2021 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 19.04.2021 r. od godz. 9:00 do 30.04.2021 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 10.05.2021 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 10.05.2021 r. od godz. 12:00 do 14.05.2021 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 18.05.2021 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 2

Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2021/2022.

1) od 01.06.2021 r. od godz. 9:00 do 07.06.2021 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 08.06.2021 r. od godz. 9:00 do 14.06.2021 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 18.06.2021 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 18.06.2021 r. od godz. 12:00 do 23.06.2021 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 29.06.2021 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2021/2022, będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4.

§ 4

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określone w uchwale nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, z późniejszymi zmianami, wynikającymi z uchwały nr XXII/257/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 13 marca 2020 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 6

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 4.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

ZARZĄDZENIE NR 36/01/2021 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI