Rada Rodziców 2021/2022

przewodniczący – Piotr Szulc
z – ca przewodniczącego – Marta Leczkowska
skarbnik – Dorota Podolska

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Anna Brucka
Oktawia Kuchta

Nr konta Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy 2783 4000 0100 0386 1220 0000 02

Załącznik do Uchwały Nr 7/2019/2020
Rady Rodziców przy MPP-10
  „Słoneczna Kraina” 
z dnia 5 lutego 2020 roku

REGULAMIN RADY RODZICÓW
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 10 „Słoneczna Kraina”
w Starogardzie Gdańskim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwalono na podstawie:

1. art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).

2. Statutu Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim.

§ 2

Definicje i założenia.

1) Dla zwiększenia czytelności dokumentu, poszczególne pojęcia bez bliższego określenia  w dalszej części, definiowane są następująco:

a) rodzice – prawni opiekunowie dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem;

b) przedszkole – Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna Kraina” z siedzibą przyos.60-lecia ONP8, 83-200 Starogard Gdański;

c) Rada Rodziców – organ wewnętrzny, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola;

d) rada grupowa – organ reprezentujący wszystkich rodziców grypy składający się z co najmniej po 2 członków – przedstawicieli poszczególnych grup,

e) UPO- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2018 r.poz.996ze zm.).

2) Rada rodziców posługuje się pieczątką o następującym brzmieniu:

Rada  Rodziców
przy Miejskim Przedszkolu Publicznym  Nr 10 „Słoneczna Kraina”
os.60-lecia ONP 8
83-200 Starogard Gdański

3) Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

Rozdział II

Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 3

1. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:

 • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola;
 • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych;
 • pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy;
 • organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz przedszkola;
 • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki;
 • wzbogacenie wyposażenia przedszkola;
 • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci;
 • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami;
 • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola;
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci;
 • wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu;
 • rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców;
 • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu ładu i porządku w placówce.

   2) uchwalanie regulaminu rady,

   3) uchwalanie preliminarzu budżetowego ( planu finansowego) rady na dany rok szkolny,

   4) zaopiniowanie statutu, programu wychowawczo – profilaktycznego i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,

   5)  współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

   1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego przedszkola.

    2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania przedszkola;

   3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola;

    5) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców    oraz  z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem.

Rozdział III

Skład struktury rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

§ 4

1. Członków do Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Do Rady Rodziców mogą kandydować osoby wybrane spośród rad grupowych uczestniczące w zebraniu wyborczym.

Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem  w pracach rady lub propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.

Rada Rodziców składa się z 5 członków –po jednym przedstawicielu  z poszczególnych grup.

Zgłoszenia kandydatów do rady grupowej, mogą dokonać rodzice danej grupy lub wychowawca.

Zgłoszenie kandydata jest skuteczne, gdy ten wyrazi zgodę na kandydowanie.

Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania przez wpisanie nazwiska kandydata wybranego spośród zgłoszonych kandydatów.

Zadania wychowawcy-przewodniczącego zebrania rodziców oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;

2) zapisanie imion i nazwisk kandydatów w widocznym miejscu (np. na tablicy);

3) powołanie co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej;

4) przekazanie komisji skrutacyjnej kart do głosowania;

5) przeprowadzenie głosowania;

6) podanie wyników głosowania;

7) przekazanie protokołu z głosowania na ręce dyrektora przedszkola.

10. Zadania komisji skrutacyjnej:

    1) nadzorowanie przebiegu głosowania;

    2) policzenie głosów;

    3) przekazanie wyników głosowania wychowawcy;

    4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów i przekazanie go wychowawcy.

11. Za wybranych do rady grupowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów-  kandydat, który spośród  członków rady grupowej otrzymał największą ilość głosów  wchodzi w skład rady rodziców.

12. Jeżeli nie można jednoznacznie wskazać trzech pierwszych kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.

13. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców lub odwołania na wniosek rodziców, członków rady po uprzednim  przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

14. Działalnością Rady rodziców kieruje przewodniczący rady wspólnie z wiceprzewodniczącym, skarbnikiem.

15. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, rada powołuje w formie uchwały Prezydium: Przewodniczącego Rady Rodziców, Zastępcę Rady Rodziców, Skarbnika oraz Komisję Rewizyjną.

16. Członkowie rady rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Prezydium Rady Rodziców:

Wybory Prezydium i członków Komisji rewizyjnej odbywają się na pierwszym zebraniu Rady Rodziców (po zakończeniu zebrania rad oddziałowych) w każdym roku szkolnym i przeprowadza je dyrektor przedszkola.

Podczas zebrania określonego w ust. 1 niniejszego §, Rada Rodziców w głosowaniu wybiera Prezydium:

1) w tajnym głosowaniu – Przewodniczącego Rady Rodziców oraz jego Zastępcę;

2) w głosowaniu jawnym – Skarbnika Rady Rodziców i członków Komisji rewizyjnej.

Zgłoszenia kandydatów do funkcji określonych w ust. 2 pkt. 1, w liczbie minimum dwóch, dokonują członkowie Rady Rodziców.

Kandydatem na Przewodniczącego Rady Rodziców i jego Zastępcę może być tylko członek Rady Rodziców.

Zgłoszenie kandydata jest skuteczne, gdy ten wyrazi zgodę na kandydowanie  oraz przedstawi i zaprezentuje swoją osobę przed członkami Rady Rodziców.

Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania przez wpisanie nazwiska kandydata wybranego, spośród zgłoszonych pretendentów.

Zadania Dyrektora przedszkola podczas wyborów na Przewodniczącego   oraz jego Zastępcy:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

2) zapisanie imion i nazwisk kandydatów w widocznym miejscu (np. na tablicy),

3) powołanie dwuosobowej komisji skrutacyjnej,

4) przekazanie komisji skrutacyjnej kart do głosowania,

5) przeprowadzenie głosowania,

6) podanie wyników głosowania,

7) przekazanie protokołu z głosowania na ręce nowo wybranego Przewodniczącego.

Zadania komisji skrutacyjnej:

1) nadzorowanie przebiegu głosowania,

2) policzenie głosów,

3) przekazanie wyników głosowania dyrektorowi szkoły,

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów i przekazanie  go dyrektorowi przedszkola.

Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.

Przewodniczącym Rady Rodziców zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów  w głosowaniu.

Zastępcą Przewodniczącego Rady Rodziców zostaje kandydat, który uzyskał drugą w kolejności liczbę głosów w głosowaniu.

Jeżeli w którymś z głosowań kandydaci uzyskali taką samą liczbę głosów i nie można jednoznacznie wskazać wybranych przeprowadza się kolejną turę tego głosowania.

Na wniosek Przewodniczącego i za zgodą wybranego Zastępcy, Przewodniczący oraz Zastępca mogą zamienić się powierzonymi funkcjami.

Ostatecznym potwierdzeniem pełnionej funkcji przez danego kandydata jest jego podpis w protokole.

Po wyborach dyrektor przedszkola przekazuje prowadzenie zebrania Przewodniczącemu Rady Rodziców.

Wybór Skarbnika i Komisji rewizyjnej odbywa się w kolejnych głosowaniach jawnych przeprowadzonych przez Przewodniczącego Rady Rodziców.

W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

Jeżeli w którymś z głosowań nie można jednoznacznie wskazać wybranych, przeprowadza się kolejną turę tego głosowania.

Jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję.

Rozdział IV

Struktura Rady Rodziców

§ 6

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad grupowych, wybranych przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:

 • Przewodniczący,
 • Zastępca przewodniczącego,
 • Skarbnik,

Działalność finansową Rady Rodziców nadzoruje 2 członków Komisji rewizyjnej

Kadencja Rady rodziców trwa rok.

Rozdział V

Zadania i kompetencje

§ 7

Rada grupowa

Do kompetencji rad grupowych należy:

1) występowanie z wnioskami do Rady Rodziców, nauczycieli lub dyrektora przedszkola w sprawach istotnych dla wychowanków oddziału;

2) współpraca z Radą Rodziców w celu wykonywania zadań o charakterze ogólnoprzedszkolnym;

3) utrzymywanie stałych kontaktów z wychowawcą grupy;

4) podejmowanie decyzji w imieniu rodziców grupy  w zakresie spraw bieżących dotyczących oddziału;

§ 8

Rada Rodziców

Rada Rodziców wybrana zgodnie z niniejszym Regulaminem posiada uprawnienia oraz kompetencje stanowiące i opiniujące.

Do uprawnień Rady Rodziców zalicza się:

1) Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora ( art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b UPO).

2) Występowanie do dyrektora przedszkola i innych organów jednostki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola  (art. 84 ust. 1 UPO).

3) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust.1d pkt 5 Ustawy Karty Nauczyciela – dalej UKN).

4) Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy (§6 ust 1 pkt 3 rozp. MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu  i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz. U. poz. 2035).

Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców zalicza się:

1) Uchwalenie Regulaminu swojej działalności ( art. 83 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe – dalej UPO).

2) Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego ( art. 84 ust. 2 pkt 1 UPO).

Do kompetencji opiniujących Rady Rodziców należy:

1) Opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w przedszkolu. ( art. 45 ust. 9 UPO).

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola ( art. 84 ust. 2 pkt 2 UPO).

3) Opiniowanie  projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola ( art. 84 ust. 2 pkt 3 UPO).

4) Opiniowanie podjęcia działalności  w jednostce stowarzyszeń lub innych organizacji ( art. 86 ust. 2 UPO).

5) Opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1, 2 i ust. 7 UKN).

Wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia stanowisk, wnioski itp. podejmowane są przez Radę Rodziców w drodze uchwał.

Uchwały podejmowane przez Radę Rodziców dotyczą wszystkich spraw w zakresie właściwości Rady Rodziców.

Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  jej członków, obecnych podczas zebrania.

Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 9

Przewodniczący Rady Rodziców.

Do kompetencji Przewodniczącego należy przede wszystkim:

1) bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców (w tym w okresie między zebraniami);

2) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców;

reprezentowanie Rady Rodziców;

opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;

przekazywanie dyrektorowi przedszkola oraz innym organom przedszkola, organowi prowadzącemu przedszkole lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad przedszkolem opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

przygotowywanie zebrań Rady Rodziców a w szczególności:

a) opracowanie projektu porządku zebrania oraz projektów uchwał,

b) informowanie członków Rady Rodziców oraz dyrektora przedszkola o planowanym terminie, miejscu i porządku zebrania z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem,

c) prowadzenie i przewodniczenie obradom Rady Rodziców,

d) zapraszanie gości na zebranie,

e) monitorowanie i informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych przez Radę Rodziców uchwał,

f) przeprowadzanie głosowań,

g) przedstawienie propozycji planu działań oraz planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny,

h) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców.

i) podpisywanie list obecności oraz podjętych przez Radę Rodziców uchwał,

j) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał.

§ 10

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności oraz wykonuje wszystkie inne sprawy zlecone przez przewodniczącego.

§ 11

 

Skarbnik.

Do kompetencji Skarbnika należy:

1) prowadzenie działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców,

2) prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej Rady Rodziców,

3) gospodarowanie i rozliczanie środków zgromadzonych przez Radę zgodnie z decyzją Rady,

4) współtworzenie planu finansowego Rady Rodziców na cały rok szkolny,

5) składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz z wykonania planów finansowych –przynajmniej 2x w roku

6) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oprowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

§ 12

Komisja Rewizyjna.

Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

1) prowadzenie kontroli całokształtu działalności finansowej Rady Rodziców,

2) przygotowanie raportu końcowego z działalności Rady Rodziców,

3) raport, o którym mowa w pkt. 2. niniejszego ust., powinien zostać sporządzony z wyjątkową starannością oraz przedstawiony wszystkim rodzicom na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w kolejnym roku szkolnym.

Rozdział VI

Zadania, prawa i obowiązki Prezydium Rady Rodziców

§ 13

Zadania Prezydium Rady Rodziców:

 • bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,
 • odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr,
 • koordynowanie działalności rad grupowych rodziców,
 • zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 • decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców,
 • składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców. 

§ 14

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

b) składania wniosków i projektów uchwał,

c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych w ewentualnych komisjach zadaniowych powołanych przez Radę Rodziców.

2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców,

b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

d) zapoznania się z protokołem każdego zebrania Rady Rodziców i poświadczenia obecności poprzez złożenie podpisu pod protokołem oraz ewentualnego złożenia na piśmie uwag    i zastrzeżeń co jego treści,

e) w przypadku uwag przy podpisie pod protokołem dodajemy dopisek

 –„z uwagami”

3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu dodając zapisek: zapoznałem się dnia.

Rozdział VII

Zasady działania Rady Rodziców

§ 15

Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor przedszkola i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.

Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek co najmniej 1/3 rad grupowych lub dyrektora przedszkola.

Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola ustala termin i miejsce zebrania.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem zebrania.

W zebraniach Rady Rodziców, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor przedszkola oraz inny merytoryczny pracownik przedszkola.

Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Prezydium Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

Rada Rodziców może nawiązać współpracę z Radami innych przedszkoli lub jednostek oświatowych.

§ 16

Głosowania i podejmowanie uchwał.

1. Głosowania odbywają się w sposób jawny, przez podniesienie ręki.

2. Do podjęcia uchwały lub innej decyzji poddanej głosowaniu potrzebna jest zwykła większość.

3. Przez zwykłą większość należy rozumieć taką ilość głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden ilość głosów „przeciw”, pomija się przy tym głosy „wstrzymuje się”.

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. W prowadzonych podczas zebrań głosowaniach biorą udział tylko członkowie Rady Rodziców.

6. Kworum wymagane do przeprowadzenia głosowania wynosi co najmniej 30%, w tym co najmniej dwóch członków prezydium ( w tym Przewodniczącego lub jego Zastępca ).

7. W wybranych sprawach głosowanie decyzją Przewodniczącego Rady Rodziców może być utajnione.

8. W przypadku o którym mowa w ust. 7, powoływana jest komisja skrutacyjna
i przygotowywane są karty do głosowania.

Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

Protokolarz Rady Rodziców przechowywany jest w gabinecie dyrektora przedszkola.

Rozdział VIII
Zasady działalności finansowej rady rodziców

§ 17

Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady, np.; wpłat osób fizycznych, organizacji ,instytucji.

Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik – osoba upoważniona przez ogół rady.

Wpłaty na fundusz rady zbierane są i dokumentowane na dowodach wpłaty lub listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów rady na dany rok szkolny.

Rada może zlecić zbieranie składek , prowadzenie dokumentacji wyznaczonej osobie.

Wydatki z funduszu Rady dokonywane są za zgodą rady,i realizowane na podstawie rachunków, paragonów, faktur i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego rady oraz skarbnika

Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:

 • organizowanie imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek dla dzieci,
 • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych, zawodów, konkursów organizowanych dla dzieci,
 • finansowanie ponadstandardowuych materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci, zabawek itp.,
 • innych wydatków niezbędnych dla funkcjonowania rady,
 • finansowanie teatrzyków, koncertów, warsztatów,
 • Finansowanie wycieczek -wynajmu autokarów na wycieczki dla dzieci,
 • Finansowanie innych uzasadnionych celów omówionych i zaakceptowanych na posiedzeniu Rady Rodziców.

Rada upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym”. Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować dyrektor przedszkola ustalana    jest na początku roku szkolnego.

Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnieni są członkowie rady rodziców posiadające pisemne upoważnienia udzielone przez Radę Rodziców.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

§ 18

W przypadku wystąpienia sporu między Radą Rodziców, a innymi organami przedszkola należy drogą współdziałania, opartego na dialogu dążyć do wypracowania konsensusu celem wzmocnienia jakości pracy przedszkola w jak największej liczbie obszarów zgodnie z zapisem zawartym w Statucie Przedszkola.

W przypadku braku efektów w/w dialogu Prezydium Rady Rodziców może:

a) wystąpić z wezwaniem do dyrektora przedszkola o przywrócenie w działaniu zgodności z prawem;

b) sformułować skargę do organu prowadzącego Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna kraina” w Starogardzie Gdańskim.

§ 19

Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Przedszkola.

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

Regulamin jest publikowany na przedszkolnej stronie internetowej w zakładce Rada Rodziców.

Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 5.02.20120 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.