ROCZNY PLAN PRACY Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2021/2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zadania:

 1. Promowanie ekologicznego trybu życia poprzez rozbudzanie zamiłowania do przyrody oraz poszerzanie wiadomości na temat postawy proekologicznej
 2. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności  społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej i europejskiej) oraz postawy patriotycznej. Wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości.
 1. Kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych.
 2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z emocjami, stresem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
 3. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.
 4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

 

Spodziewane efekty: 

 • Przedszkole współdziała ściśle z rodzicami podczas realizacji programów.
 • Działania placówki są jednolite i wspólne.
 • Rodzice biorą udział w działaniach mających na celu rozwijanie poczucia wartości i budzenia świadomości narodowej dziecka.
 • Przedszkole kształtuje u dzieci czynne postawy wskazujące na dbałość o zdrowie własne i innych.
 • Przedszkole kształtuje i rozwija zainteresowania ekologiczne.
 • Przedszkole kształtuje nawyki prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka poprzez niwelowanie negatywnych emocji, uspokojenie.
 • Przedszkole dba o harmonijny rozwój dziecka uwzględniając indywidualne potrzeby i zainteresowania dziecka.

L.p.

Działania

Termin

1.

„Mieszkańcy Słonecznej Krainy” – zabawy integracyjne. Budowanie dobrej atmosfery i relacji międzyludzkich. Wspólne obchodzenie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka (20 wrzesień). Stworzenie postaci grupowej – logo grupy z materiałów wtórnych.

Wrzesień 2021

2.

Dbamy o zdrowie i środowisko – udział w akcjach i kampaniach:

– „Sprzątanie świata”, zbiórka pod hasłem „Zbieramy elektrośmieci”, nakrętek, baterii

– „Tydzień Zrównoważonego Transportu”,

– „Gramy w zielone” – udział w projekcie ekologicznym,

Cały rok

3.

Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających rozbudzenie postaw patriotycznych oraz obywatelskich,  kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem w oparciu o muzykę i literaturę.. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw szlachetności:

– ”Kodeks przedszkolaka”- ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenie grupowych kodeksów, 

aranżowanie przestrzeni umożliwiającej dziecku poznawanie walorów płynących ze świata uniwersalnych wartości:

– dostosowywanie pomocy dydaktycznych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych z  poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

  – wzbogacanie swobodnych zabaw o rekwizyty, przedmioty i elementy inspirujące dzieci,

–  zapoznanie dzieci z instrumentami oraz grającym sprzętem muzycznym-dzisiejszym i dawnym (oglądanie na zdjęciach, obrazkach dawnego sprzętu: gramofon, magnetofon, adapter, radio, starych płyt)

  – zorganizowanie spotkania z np. kompozytorem, wokalistą, muzykiem, itd.

  – przybliżenie sławnych polskich kompozytorów np. Chopin, Penderecki, Szpilman, Moniuszko, Wieniawski, itp.

  – nauka piosenek ludowych, utrwalanie zabaw tradycyjnych (np.: „Stary Abraham” „Jawor jawor” „Budujemy mosty” „Malowany wózek” )

Systematycznie w ciągu całego roku

4.

Zasadził przedszkolak marchewkę – założenie i uprawa ogródka warzywnego na ogrodzeniu przedszkola(płot w ogrodzie)

Marzec – kwiecień 2022

5.

Stworzenie w ogrodzie przedszkolnym ścieżki zdrowia:

Grupa I – opracowanie ekologicznego dekalogu przedszkolaka.

Grupa II – utworzenie informacji o roślinności w ogrodzie(galeria zdjęć, piktogramy)

Grupa III – utworzenie informacji o zwierzętach żyjących w ogrodzie.

Grupa IV – stworzenie domku dla owadów.

Grupa V –  galeria zdjęć lub piktogramów z ćwiczeniami ruchowym.

Cyklicznie przez cały rok

6.

Kim będę w przyszłości – zajęcia otwarte dla rodziców przedszkolaków.

1 x w roku

6.

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego. Wdrażanie wiedzy proekologicznej. 

Październik 2021

7.

Mis Staś uczy i bawi cały rok – zorganizowanie cyklicznych zajęć wspierających rozwój dziecka.

– Miś Staś uczy dobrego zachowania(październik)

– Miś Staś i matematyka(grudzień)

– Miś Staś uczy pięknie mówić(luty)

– Miś Staś uczy bezpieczeństwa(kwiecień)

– Miś Staś uczy wartości (czerwiec)

Cały rok szkolny(5 razy w roku)

8.

Inscenizacja bajki o tematyce przyrodniczej dla dzieci przygotowana przez personel przedszkola uwzględniając sytuację kryzysową wywołaną pandemia COVID 19.

styczeń 2022

9.

Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci dotyczących  kompetencji cyfrowych w ramach

Dnia Bezpiecznego Internetu (7 luty):

– poznawanie technologii cyfrowych, ich przeznaczenia, dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z nich.

– poznawanie procesu komunikacji bezpośredniej i poprzez media, nagrania dźwiękowego (audycji radiowej).

kształtowanie umiejętności właściwego odbioru mediów i racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy i rozrywki.

Luty 2021

10.

Ekologiczna fantazja – konkurs – zaprojektowanie i stworzenie zabawki. Wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzicami prac z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Maj 2021

11.

Zorganizowanie i uczestniczenie w konkursach, przeglądach, wystawach międzyprzedszkolnych:

a) Przegląd Tańców Przedszkolnych

b) Przegląd Twórczości Teatralnej,

c) Przegląd Piosenki Przedszkolnej,

d) Przegląd Twórczości Plastycznej,

e) Przegląd Recytatorski,

f) Przegląd Piosenki Religijnej,

W ciągu roku

12.

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”:
 – słuchanie utworów literackich, włączanie rodziców i absolwentów przedszkola do systematycznego upowszechniania czytelnictwa;

– głośne czytanie literatury polskiej (legendy, podania, bajki, baśnie, poezja, opowiadania) przez nauczycieli oraz zaproszonych gości,

– zorganizowanie spotkania np. z poetą, ilustratorem, introligatorem,

 stworzenie możliwości obcowania z literaturą pod różną postacią: książki papierowe, audiobooki, słuchowiska, bajki grajki, przestawienia, filmy, itd.

– uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych zainspirowanych literaturą organizowanych w przedszkolu,

– wykonanie prac plastycznych na temat wysłuchanej literatury (wystawa prac),

Cały rok

13.

Dwie godziny dla rodziny – zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców w Dniu Rodziny (15 maj)

Maj 2022

PLAN UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

 1. Międzynarodowy Dzień Kropki – 15 wrzesień 2021 r.
 2. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka –  20 wrzesień  2021 r
 3. Dzień Niepodległości – 11 listopada 2021
 4. Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada 2021 r.
 5. Koncert kolęd oraz grupowe spotkania wigilijne – grudzień 2021 r.
 6. Bal karnawałowy – styczeń – luty 2022 r.
 7. Dzień Babci i Dziadka – styczeń 2022 r.
 8. Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marzec 2022 r.
 9. Dzień Flagi – 02.05 2022