Załącznik
do uchwały nr 9/2019/2020
Rady Pedagogicznej
z dnia 06.02.2020 r.

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 10

„ SŁONECZNA KRAINA”

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Stan prawny na dzień 06.02.2020 r.

 

spis treści :

 

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne (§ 2- 3 ) …………………………………………s.1-.3

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania przedszkola (§ 4- 7) ……………………………………s.4-8

ROZDZIAŁ 3 Sposób realizacji zadań przedszkola (§ 8-12) ………………….. s.9-12

ROZDZIAŁ 4 Formy współdziałania z rodzicami (§ 13) ………………………………13

ROZDZIAŁ 5 Organy przedszkola oraz ich kompetencje(§ 14-§17) …….. s.14- 18

ROZDZIAŁ 6 Organizacja pracy przedszkola (§ 18-§ 24) …………………….s.19-21

ROZDZIAŁ 7 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola (§ 25 – §33)….s..22-27

ROZDZIAŁ 8 Prawa i obowiązki wychowanków  (§ 34 – § 35)………..….. s.28

ROZDZIAŁ 9 Postanowienia końcowe ( § 36)………………………………..s.29

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 z późn. zm.)
 2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
 3. ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – z dnia 28 lutego 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz. 502)
 4. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)
 5. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1646)
 6. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578)
 7. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147 ze zm.),
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipiec 2011 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 161poz. 968 ze zm.),

………. cały statut MPP10