Przedszkole wykorzystuje w pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej program wychowania przedszkolnego –  “Samodzielne, Wszechstronne, Szczęśliwe” – autorstwa D. Kucharskiej, A. Kucharczyk, A. Niedbała.

Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.

Wskazane etapy dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania mowy i myślenia czy zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym, uwzględniają różnice rozwojowe dzieci i sprzyjają ich działalności poznawczej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami.

Program przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.

Program może być realizowany w grupach zróżnicowanych wiekowo, jak również i prowadzenia pracy indywidualnej z dzieckiem lub pracy w małych grupach.

Realizujemy także programy – projekty opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli, które wspomagają rozwój dziecka i rozwijają jego zainteresowania.

  • Program z logopedii – Katarzyna Miszewska
  • Program z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 
  • Program zajęć terapeutycznych dla dzieci przedszkolnych – Agnieszka Błazikowska
  • Program wychowawczy i profilaktyki – Rada Pedagogiczna 
  • Program adaptacyjny “Poznaję moje przedszkole” – Rada Pedagogiczna pod kierunkiem Katarzyny Miszewskiej oraz Agnieszki Błazikowskiej
  • Program “Bezpieczny krok naprzód” – ABC Bezpiecznego Przedszkolaka – Rada Pedagogiczna pod kierunkiem Katarzyny Miszewskiej, Moniki Rodziewicz, Agnieszki Błazikowskiej – 2013
  • Program “Wiem więcej” rozszerzający treści edukacyjne dla dzieci 6 – letnich – Katarzyna Miszewska
  • Program języka angielskiego “English Play Box”

Przedszkolny Zestaw Programów Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 10 „Słoneczna Kraina” 2021/2022

Nr w przedszkolnym zestawie

1Autor

Tytuł

Wydawnictwo, rok wydania

1/2017

D. Kucharska, A. Pawlowska – Niedbała, D. Sikora – Banasik, J. Święcicka

„Od zabawy do nauki”

Nowa Era 2017

2/2009

A. Klawitter autor  modyfikacji 2009 r.

„Program z religii”- modyfikacja

Wydawnictwo WAM Ks. Władysław Kubik

3/2009

K. Miszewska

Program z logopedii z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych.

2009 r.- opracowano zgodnie z nową podstawą programową.

4/2009

Program własny

Program z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

2009 r.- opracowano zgodnie z nową podstawą programową.

5/2009

Program własny Agnieszka Błazikowska

Program zajęć terapeutycznych dla dzieci przedszkolnych.

2009 r.- opracowano zgodnie z nową podstawą programową.

6/2009

Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna MPP 10 

Program Wychowawczy i Profilaktyki.

2009 r.- opracowano zgodnie z nową podstawą programową.

7/2010

K. Miszewska

A. Błazikowska

Program adaptacyjny „Poznaję moje przedszkole”.

2010 r.- opracowano zgodnie z podstawą programową.

8/2012

Rada Pedagogiczna pod red. K. Miszewskiej, A. Błazikowskiej, M. Rodziewicz

Program „Bezpieczny krok naprzód- ABC bezpiecznego przedszkolaka”

2012 r.- opracowano zgodnie z podstawą programową.

9/2012

K.Miszewska

Program rozszerzający wcześniej  zdobytą wiedzę i umiejętności dla dzieci 6 -l  9/2012