DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 „Słoneczna Kraina” *

Starogard Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mpp10.starogard.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mpp10.starogard.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-31,
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na dzień 01.01.2021 r. (Częściowo zgodna od 27.03.2021 r.)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-27
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Emilia Poziemska
 • e-mail: dyrektor@mpp10.starogard.pl
 • nr telefonu: 58 56 285 72

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie, może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 10 prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach-brak barier architektonicznych. Wejścia nie posiadają systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.;

W budynku brak pętli indukcyjnych.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub druku w powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacji głosowej na temat rozkładu pomieszczeń.

Udogodnienia

W budynku znajduje się plan pomieszczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dodatkowe oświadczenia

——————-

Aplikacje mobilne

————————-