ROCZNY PLAN PRACY Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 Zadania:

 1. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w kulturze, do prawidłowego odbioru sztuki i muzyki, stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań muzycznych, plastycznych, ruchowych, teatralnych, książką. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom uzdolnionym i dzieciom z trudnościami.
 2. „Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki” (porozumiewanie się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna).
 1. Wprowadzenie dziecka w świat wartości ogólnoludzkich, poszanowania tradycji i kultury.
 1. Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wobec rodziny.
 2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z emocjami, stresem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
 3. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.
 4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

L.p.

Działania

Termin

1.

„Mieszkańcy Słonecznej Krainy” – zabawy integracyjne. Budowanie dobrej atmosfery i relacji międzyludzkich. Wspólne obchodzenie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka (20 wrzesień).

Wrzesień 2022

2.

Dbamy o zdrowie i środowisko – udział w akcjach i kampaniach:

– „Sprzątanie świata”, zbiórka pod hasłem „Zbieramy elektrośmieci”, nakrętek, baterii

– „Tydzień Zrównoważonego Transportu”,

– „Z kulturą mi do twarzy” – udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

3.

Roztańczony Poniedziałek- prowadzenie w wybrany poniedziałek każdego miesiąca zabaw z elementami tańca, improwizacji ruchowej, rozwijających świadomość ciała, integrujących grupę w oparciu o zabawy taneczne.

Muzyczny Piątek- organizowanie w wybrany piątek każdego miesiąca zajęć z wykorzystaniem muzyki, instrumentów itp.

Systematycznie w ciągu całego roku

4.

Maraton Czytania Bajek – tygodniowe czytanie jak największej ilości bajek, baśni, opowiadań dla dzieci. Przygotowanie do nich ilustracji w celu stworzenia przedszkolnej Księgi Bajek.

03 – 08.04 2023

5.

Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno i kulturę poprzez:

 

Grupa I – przygotowanie i zaprezentowanie piosenek,

Grupa II – przygotowanie i zaprezentowanie wierszy,

Grupa III – przygotowanie i zaprezentowanie fragmentu tańca,

Grupa IV – przygotowanie i zaprezentowanie krótkiego przedstawienia lub scenek dramowych,

Grupa V –  przygotowanie i zaprezentowanie zasad savoir – vivre,

Cyklicznie przez cały rok

6.

Mamo, tato zróbmy to razem – warsztaty plastyczne z rodzicami – zajęcia otwarte.

 

 

 

1 x w roku

7.

Wycieczka do instytucji kulturalnej – muzeum, teatr, filharmonia w celu podniesienia kompetencji kulturalnych oraz uwrażliwienie na piękno i estetykę żywego słowa.

Alternatywa – wycieczki wirtualne.

 

Październik 2022

8.

Tworzenie warunków sprzyjających

podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci:

– wdrażanie wiedzy proekologicznej poprzez  działania dydaktyczno –

wychowawcze:

– wyjaśnienie pojęcia ekologia i

rozumienie znaczenia działań

proekologicznych,

– zwrócenie uwagi na potrzebę reagowania na problemy ekologiczne, przedstawienie problemów i skutków

niepożądanych zmian w środowisku

ze zwróceniem uwagi na negatywne

skutki działalności człowieka,

uzmysłowienie dzieciom, że troska o

środowisko to troska o nas samych,

– promowanie ekologicznych zasad,

zdrowego stylu życia, poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą.

– ,,Poznajemy tajniki przyrody” – oglądanie filmów edukacyjnych,

prezentacji multimedialnych o

tematyce przyrodniczo – ekologicznej.

– ułożenie wspólnie z dziećmi kodeksu

„ Małego Ekologa”

– proekologiczne gospodarowanie

surowcami i materiałami: segregacja odpadów,

-organizowanie sezonowych kącików

przyrody, promujących zdrowie i ekologię.

– stosowanie metod aktywizujących,

pobudzających dzieci do samodzielnych

doświadczeń, do poznawania przez:

badanie, odkrywanie, smakowanie, praktyczne działanie oraz poznawanie

przez bezpośredni kontakt.

– organizowanie spacerów, wycieczek i zabaw ruchowych na świeżym

powietrzu,

Cały rok

9.

Prowadzenie codziennych zajęć kształtujących postawy społeczno-moralne (wskazywanie wartości  pozytywnych np.

sprawiedliwość, uczciwość, obowiązkowość, prawda, mądrość,

dobro, miłość, przyjaźń -poprzez obserwacje życia codziennego,

modelowanie, naśladowanie, kształtowanie pojęć. Korzystanie z form teatralnych i utworów literatury dziecięcej

(bohaterowie bajek, baśni, opowiadań) i podczas kształtowania

pozytywnych wzorców zachowań dziecka. Analizowanie

zachowania bohaterów w utworach m.in. kształtowanie

tolerancji wobec innych, miłości, uczciwości, prawdy, dobra,

piękna.

Cyklicznie cały rok

10.

Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci dotyczących  kompetencji cyfrowych w ramach

Dnia Bezpiecznego Internetu (7 luty):

– poznawanie technologii cyfrowych, ich przeznaczenia, dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z nich.

– poznawanie procesu komunikacji bezpośredniej i poprzez media, nagrania dźwiękowego (audycji radiowej).

kształtowanie umiejętności właściwego odbioru mediów i racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy i rozrywki.

Luty 2022

11.

Eko bombka – zaprojektowanie i wykonanie ozdoby choinkowej przez dzieci wspólnie z rodzicami. Udekorowanie wspólne choinki na holu głównym.

Grudzień 2022

12.

Zorganizowanie i uczestniczenie w konkursach, przeglądach, wystawach międzyprzedszkolnych:

a) Przegląd Tańców Przedszkolnych

b) Przegląd Twórczości Teatralnej,

c) Przegląd Piosenki Przedszkolnej,

d) Przegląd Twórczości Plastycznej,

e) Przegląd Recytatorski,

f) Przegląd Piosenki Religijnej,

W ciągu roku

13.

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”:
 – słuchanie utworów literackich, włączanie rodziców i absolwentów przedszkola do systematycznego upowszechniania czytelnictwa;

– głośne czytanie literatury polskiej (legendy, podania, bajki, baśnie, poezja, opowiadania) przez nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Cały rok

14.

Dwie godziny dla rodziny – zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców w Dniu Rodziny (15 maj) z wykorzystaniem koloroterapii.

Maj 2023

 

PLAN UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

 1. Międzynarodowy Dzień Kropki – 15 wrzesień 2022 r.
 2. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka –  20 wrzesień  2022 r
 3. Dzień Niepodległości – 11 listopada 2022
 4. Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada 2022 r.
 5. Koncert kolęd oraz grupowe spotkania wigilijne – grudzień 2022 r.
 6. Bal karnawałowy – styczeń – luty 2023 r.
 7. Dzień Babci i Dziadka – styczeń 2023 r.
 8. Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marzec 2023 r.
 9. Dzień Flagi – 02.05 2023 r.