Zarządzenie Nr 50/01/2022
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2022/2023.

1) od 01.04.2022 r. od godz. 9:00 do 15.04.2022 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 19.04.2022 r. od godz. 9:00 do 29.04.2022 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)  09.05.2022 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 09.05.2022 r. od godz. 12:00 do 13.05.2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 18.05.2022 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2022/2023.

1) od 30.05.2022 r. od godz. 9:00 do 03.06.2022 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 06.06.2022 r. od godz. 9:00 do 15.06.2022 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)  20.06.2022 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 20.06.2022 r. od godz. 12:00 do 23.06.2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 24.06.2022 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3. Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023, będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określone w uchwale nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r., poz. 975 z późn. zm.3) ) .

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 762.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r. poz. 1994, z 2021r. poz. 979.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

ZARZĄDZENIE NR 50/01/2022 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI