Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 “Słoneczna Kraina”

os. 60-lecia ONP 8, 83-200 Starogard Gdański

Drodzy Rodzice informujemy, że

ograniczenie funkcjonowania przedszkoli  od 29 03.21 r. do 11.04.21 r  obowiązuje na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauczyciele będą świadczyć pracę zdalną  poprzez udostępnianie na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce  „Domowe Przedszkole” propozycje   zajęć  z dziećmi .

 Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami celem konsultacji bieżących i jakichkolwiek problemów poprzez pocztę elektroniczną danej grupy oraz kontakt telefoniczny w godz. 9.00-14.00

Dyrektor pozostaje do dyspozycji rodziców w godz. 8.00 – 15.00

Tel. 607 709 302


Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji pracy

Zarządzenie nr 5/2021

Dyrektora
Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gd.
z dnia 29.03.2021 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia
zajęć w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Statutu MPP10,

zarządza się, co następuje:


§1

Funkcjonowanie przedszkola

1. W związku z zaostrzeniem zasad związanych z pandemią Covid-19 zarządzam częściowe ograniczenie funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 10 Słoneczna Kraina  na okres od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku.
2. Przedszkole funkcjonuje w godzinach 7.00 do 16.30.
3. Jednocześnie zarządzam organizację zajęć stacjonarnych w placówce na wniosek  rodziców dzieci, które  posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci  którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,                                                                         
k) są zatrudnieni w jednostkach oświaty, o których mowa w art..2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
4. Zawieszone zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poprzez grupową pocztę internetową i stronę internetową przedszkola.5. Zarządzam organizację stacjonarnych zajęć dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczych zgodnie z planami pracy oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości wychowanków.
6. W okresie czasowego ograniczenia działalności przedszkola Przedszkole pracuje nadal w zaostrzonych warunkach sanitarnych.    

                                                                                                                                                                      

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.                                                                          

Dyrektor Jolanta Olejnik

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki  czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli zostaje przedłużone do dnia 18 kwietnia 2021r.

Skip to content